Friday, November 18, 2005

காலத்தால் செய்த உதவி சிறிதெனினும் அது ஞாலத்தால் மானப் பெரிது..

A help might be small...but if done at the time of neccessity, it is bigger than the world!
அன்புள்ள கண் காணா நண்பர்களே...

இன்னும் சிறிது நாட்கள் கழித்து சந்திக்க்றேன்....

Wednesday, November 09, 2005

இன்னும் 50 நாட்கள்... சிங்கப்பூர் செல்கிறேன்்... எனது பட்ட மேற்படிப்பிற்காக...
சீங்கப்பூர் பல்கலைக்ழகம்....
இந்தியாவின் கல்வித் தரம் குறைந்ததா? இல்லை... நம் நாட்டின் Indian Institute of Science உலகப் புகழ் பெற்ற்து... IISc மட்டும் தான் இருக்கிறதா என்றால் அதுவும் இல்லை... NCBS,CCMB, TIFR,NCL IIT போன்ற பல பல உலகம் போற்றும் கல்விக் க்ளஞ்சியங்கள் நம் நாட்டில் உள்ளன... என்றால் ஏன் நிறைய மாணவர்கள் வெளி நாடு செல்கின்றனர்?? ஏனெனில்... இவ்வுலகம் போட்டி நிறைந்தது... வெளி நாடுகளில் இருக்கும் புதிய தொழில் நுட்பங்கள் அறிந்து கைதேர்ந்து...நம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அதனை உபயோகப்படித்தடவே இன்றய இளைய சமுதாயம் வெளி நாடு செல்கிறது...
...சிலர் மற்றவரின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வதே இல்லை...அவர்களுக்கு எப்போதுமே தன்னைபற்றியே நினைப்பு... தான் என்ற அகம்பாவம் உண்டு... ஆங்கிலதில் இதற்கு இணையான சொல்: high self esteem...தான் சொல்வது மட்டுமே சரி... தன்னை யாரவது கிண்டலடிதாலோ,உதவி செய்யவில்லை என்றாலோ...அவர்கள் கெட்டவர்கள்... மற்றவரின் சூழ்நிலை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள்.... ம்ம்... நாம் தான் இவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்...

Saturday, November 05, 2005

A relationship with no extortion or distortion

Friendship is a unique relationship. All other relationships are
physiological and friendship alone is psychological. Relationships
destined and dictated by blood are imperative in nature and friendliness
decided and delineated by mind is optional. `Friend', as the word ends
with `end', is be all and end all of all relationships. A friend can
fulfil the role of all other relationships with no extortion or
distortion. A friend is the other half, which we lacked at the time of our
birth.

We can have thousands of acquaintances circumnavigating the periphery of
our being but only a very few can enter into the core of our heart.

Soulmate

Acquaintances laugh with us when we laugh and friends not only cry with us
but also try to expunge our tears. A real soulmate is not for just
exchanging pleasantries but for experiencing harmony. Booze or smoke may
bring people closer. We find easy to vibe with each other with an
addiction and difficult to associate by virtue of intellectual pursuits.
Some gather together for destruction; a few assemble to solve and save.
Association to annihilate cannot be friendship by any means. In all the
fruits, except jack, the rind is more alluring than the pulp. Hence the
idiom, `all that glitters is not gold'. Surface should not be the
criterion for the choice. One should be meticulous in choosing a friend
and be slow in discarding him.

A good companion can be in communion without words, gestures or even
thoughts. The `best communication' is actually `no communication'. A
confidant is not needs answered, as he is the very need itself. Under the
canopy of friendship, both the souls are benefited. But it is just
incidental. Modest persons have more bosom friends than the over
ambitious. Selfish giants use every link for establishing connection power
for their continuous furtherance. Many are close like immigrating birds
and leave the pond as it dries. Only a few are like the plants, which
share both prosperity as well as adversity. Kural compares noble comrades
to limbs that set right the clothes. They are swift in solving the
troubles before they become prominent and unmanageable. No one announces
the audience before correcting the loosened loin robes. Trustworthy pals
help with utmost confidentiality and never reveal the assistance rendered.
They forget the benevolence and never harbour its hangover. Friendship is
not like barter system. No accounts are maintained between friends.
Friendship is not payment in kind but bestowing kindness in leaps and
bounds. Men assembling due to weakness and fear cannot evolve as friends.
They integrate to disintegrate.

Oscar Wilde ascertains, `Between men and women there is no friendship
possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship'. It
is actually the other way round. Every good relationship commences with a
benign note and culminates with a friendly disposition. An understanding
father, an appreciating mother, an affectionate spouse, an able pedagogue,
a dexterous demagogue and a charismatic master all affable appealing to
the inner most feelings and subconscious insights of our individuality.

Existentialists divide things into `being in themselves' and `being for
themselves'. Friends constitute the third category, `being for comrades'.

Boons

Men are like colours and can be comprehended only in form. Their true
mettle comes out at the time of crisis when they work as a team.
Friendship is born on trust, it lives on love and dies on vanity.
Committed friends are boons. One who remains loyal in all other
relationships acquires excellent friends. His sincerity finds its zenith
in friendship. The very presence of a friend is soothing and soul
kindling. We learn more from friends than from books. Every friend is a
philosopher and guide. They inspire, ignite and incite us into action.

The so-called, `cultured' person will talk ethics when we are in an
imbroglio. He would quote thousand and one reasons for not joining our
hands at the time of calamity.

They list our faults to highlight their own virtues. The rustic will stand
steadfast by our side and guard us against odds. A friend will definitely
point out our follies and foibles way before the event. As Shakespeare
remarked, a friend will bear his friend's infirmities.

Sacrifice is not a term equated with friendship. One who considers friend
as precious will find the objects forsaken as frivolous. No secret, no
envy and no competition exist between friends.

Cannot be mended

A friend may part but never gets separated. They `meet to create memories
and part to preserve them'. It is said that friendship is like pale blue
china; beautiful, delicate and rare. Once broken can be mended. However,
the marking will always be there.

Responsible persons will never allow a small crack to develop into a
crevice and finally erode into a gully and then degraded into a ravine.

As `Almustafa' proclaims, we should not grieve when we part from our
friend, as our love most in him will be clearer in his absence, as the
mountain to the climber is clearer from the plain.

Life-time achievement

Education never ends with syllabus and progress cards. This life is lived
only once, in this form and in this name. Formal education helps in
sharing and celebrating the life with friends.

One can acquire any number of degrees in distance education but they will
not have peers to relate and reciprocate.

One should not get disillusioned with too much competition injected into
his veins by the curriculum and try to earn earnest friends. Friends
cannot be numerous like hair and could only be a few like fingers. One
good friend is a life-time achievement.

V. IRAI ANBU
(Irai Anbu is an IAS officer and he is very well known in Tamil Nadu for his excellent
oratory skills on topics of practical issues.)
Some Quotes which I liked...

A man should never be ashamed to own that he has been in the wrong, which
is but saying... that he is wiser today than yesterday.

Jonathan Swift (1667-1745)

Life is the flower for which love is the honey.

Victor Hugo (1802-1885)

"DIAMOND is just another piece of COAL that did well under PRESSURE."

எத்தனையோ சுகங்கள் இருந்தாலும்....
அன்னையின் மடிக்கு ஈடாகுமோ...
எத்தனையோ உறவுகள் இருந்தாலும்
நட்புறவுக்கு ஈடாகுமோ...
தீபாவளி பண்டிகை...

மனதினின்று அறியாமை எனும் அசுரன் அகன்று ஞானமே வடிவாக இருக்கும் இறைவன் உட்புகுதலே தீபாவளியின் சாராம்சமாக அமைகிறது.